Hot Line: 0764 444 11 33

Mobile:   0934 768 72 60

Shiraz:    071 3311

            

 

بسته به شرایط هر پروژه و بنا به در خواست خریدار ، جهت دریافت تسهیلات معرفی نامه به بانک مسکن داده خواهد شد و خریدار

 

می بایست مطابق قوانین بانک ، امتیاز دریافت وام را داشته باشد .