Hot Line: 0764 444 11 33

Mobile:   0934 768 72 60

Shiraz:    071 3311

            

 

خریدار می بایست در زمان های تعیین شده نسبت به پرداخت مبالغ اقساط اقدام نماید و به این اقساط سودی تعلق نمی گیرد .